Das Kreiskönigspaar des Kreisschützenbund
Olpe 2006 - 2009

Joachim und Hilde Tomasetti von der
St. Josef Schützenbruderschaft Bleche

Bezirks- Diözesan- und Kreiskönigspaare der St. Josef Schützenbruderschaft Bleche